Uchwała Nr 108/XXXIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 listopada 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XII/132/07 z dnia 15 października 2007 roku w sprawie zmian Uchwały Nr III/31/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XII/132/07 z dnia 15 października 2007 roku w sprawie zmian Uchwały Nr III/31/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 z powodu istotnego naruszenia prawa, poprzez wprowadzenie korekty kwot wydatków zaliczonych w 2006 roku do wydatków niewygasających, co stanowi naruszenie art. 191 ust. 1 i 2 w związku z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 109/XXXIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 listopada 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Mstów Nr XII/101/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Mstów Nr XII/101/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w części obejmującej zapis § 1 uchwały dotyczący ustalenia stawki opłaty targowej:

„- przy sprzedaży towarów ze stoiska, straganu itp. za każde 2 mb. zajmowanego terenu,

- od sprzedaży w punkcie gastronomicznym w razie imprezy okazjonalnej,

- przy sprzedaży za straganu, stoiska itp. na imprezach okazjonalnych,

- od sprzedaży biletów na karuzelę przy imprezach okazjonalnych od jednego stanowiska”

z powodu istotnego naruszenia art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) poprzez brak jednoznacznego doprecyzowania zarówno przedmiotu, z którego sprzedaż będzie podlegała opłacie targowej, jak i wysokości opłaty targowej.

 

Uchwała Nr 110/XXXIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 listopada 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Hażlach Nr XI/89/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia na rok 2008 wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Hażlach Nr XI/89/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia na rok 2008 wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej § 1 pkt 2 lit. ,,b” w zakresie ustalenia stawki rocznej podatku od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, posiadającego dwie osie dla innego systemu zawieszenia osi w przedziale dopuszczalnej masy całkowitej nie mniej niż 31 t i mniej niż 37 t z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. ,,a”  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) poprzez przekroczenie dopuszczalnej stawki podatku ogłoszonej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2008 roku (M.P. Nr 47, poz. 557).

 

Uchwała Nr 111/XXXIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 listopada 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XI/88/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2008 roku.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XI/88/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2008 roku w części obejmującej załącznik nr 2 z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) poprzez uzależnienie zwolnienia z podatku od nieruchomości od wartości przepracowanych godzin na cele społeczne po uprzednim uzyskaniu opinii Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, co w istocie ma charakter ulgi podatkowej udzielanej na podstawie decyzji organu podatkowego, a nie przedmiotowego zwolnienia od podatku oraz w części załącznika nr 1 pkt 7 tiret 1 z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez zwolnienie z podatku gruntów nie podlegających
z mocy ustawy opodatkowaniu.

 

Uchwała Nr 112/XXXIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 listopada 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XI/89/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym w 2008 roku.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XI/89/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym w 2008 roku z powodu naruszenia art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) poprzez uzależnienie zwolnienia od wykonania prac na rzecz ochrony przeciwpożarowej po zaopiniowaniu przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, co ma charakter ulgi podatkowej określonej w sposób niejednoznaczny, budzący wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania ulgi.