Uchwała Nr 118/XXXVII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2007 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XI/109/07 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie gotowości udzielenia przez Gminę Jaworze pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego. 

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XI/109/07 z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie gotowości udzielenia przez Gminę Jaworze pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego w całości z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na naruszeniu zasad roczności i jedności budżetu oraz kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektu budżetu polegającego na wyrażeniu gotowości do udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego z budżetu na lata 2008 i 2009 w wysokości 60.000 złotych oraz w latach 2010 – 2017 w wysokości 50 % zobowiązań na rzecz Gminy Jaworze z tytułu podatku od nieruchomości, czym naruszono art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 166 i art. 179 oraz art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 119/XXXVII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XI/77/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Ślemień Nr XI/77/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie polegające na zwiększeniu w dziale 851 rozdziale 85154 planu dochodów bez wskazania źródła dochodu i w planie wydatków bez wskazania rodzaju wydatków oraz na nieuzasadnionym zwiększeniu w § 6 dochodów i wydatków bez wskazania zmian powodujących ich zwiększenia w budżecie, jak również na dokonaniu zmian w załączniku nr 1 do uchwały niezgodnych z innymi częściami budżetu, czym w sposób istotny naruszono art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 165a ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 121/XXXVII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XI/86/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Ślemień Nr XI/86/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie polegające na dokonaniu zmian w uchwale Nr X/69/2007 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 października 2007 roku w § 1 poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne i zastąpieniem pozycją: rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, rozdział 01078 – Usuwanie klęsk żywiołowych bez wskazania kwot dotyczących poszczególnych rozdziałów oraz bez przeniesienia wydatków między działami, czym w sposób istotny naruszono art. 184 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 16 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 122/XXXVII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Rydułtowy Nr XV/125/07 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu z budżetu 2008 r.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Rydułtowy Nr XV/125/07 z dnia 22 listopada 2007r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu z budżetu 2008r. na wymianę bramy garażowej w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Rydułtowach w kwocie 7000 zł, z powodu istotnego naruszenia art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.165 i 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, polegającego na naruszeniu przez organ stanowiący zasady roczności budżetu oraz wyłącznej kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2008 r.

 

Uchwała Nr 123/XXXVII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr IX/81/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr IX/81/2007 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaniechaniu uprzedniego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis,  czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 28b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz na wprowadzeniu rozwiązań mających charakter ulg podatkowych a nie przewidzianego przez prawo zwolnienia podatkowego, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Uchwała Nr 124/XXXVII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 246/XX/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 246/XX/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku Rady Miasta Rybnika w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008 w części dotyczącej określenia wysokości stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 31 ton do 36 ton włącznie przy innym systemie zawieszenia dwóch osi jezdnych z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), poprzez przekroczenie maksymalnej stawki podatku od środków transportowych obowiązującej w 2008 roku (1.996,71 zł) dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 36 ton włącznie, określonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 557).

 

Uchwała Nr 125/XXXVII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 247/XX/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 247XX/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku Rady Miasta Rybnika w sprawie opłaty od posiadania psów w części dotyczącej § 5 ust. 5, tj. postanowienia, że spółdzielnie mieszkaniowe jako inkasenci odprowadzają pobrane kwoty opłat po potrąceniu wynagrodzenia za inkaso z powodu istotnego naruszenia art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez przeznaczenie dochodu własnego gminy na finansowanie imiennie wskazanego wydatku.


Uchwała Nr 127/XXXVII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Świerklaniec Nr 0151/120/07 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok oraz zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Świerklaniec Nr Or 0151/120/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok oraz zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok polegające na dokonaniu zmiany w układzie wykonawczym bez poprzedzenia jej zmianą budżetu.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 186 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 184 ust. 1, pkt 2, lit a, tiret pierwszy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez ustalenie układu wykonawczego bez uprzednio dokonanej zmiany budżetu w szczegółowości do grupy wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach wydatków bieżących.

 

Uchwała Nr 128/XXXVII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Żory Nr 160/XV/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2007 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Żory Nr 160/XV/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2007 rok, polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatku związanego z wpłatą na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zamiast w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację wydatku dotyczącego wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

 

Uchwała Nr 129/XXXVII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR. 0151-1141/07 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 160/XV/07 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2007 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Żory Nr OR. 0151-1141/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta 160/XV/07 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2007 rok, polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatku związanego z wpłatą na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zamiast w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację wydatku dotyczącego wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

 

Uchwała Nr 130/XXXVII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Nr 12/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu GZM oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Nr 12/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu GZM oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, polegające na dopuszczeniu możliwości (w § 5 pkt II.2 uchwały) udzielenia Zarządowi Związku upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, których to zmian zarząd może dokonywać w oparciu o ustawową kompetencję wynikającą z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).