Uchwała Nr 131/XXXVIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2007 roku

dotycząca: uchwały Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Nr 9/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na 2007 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Nr 9/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na 2007 rok:

·                    w części dotyczącej określenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu związku oraz upoważnienia Zarządu Związku do zaciągania tych zobowiązań (§ 4 ust. 1 i 2) oraz w części dotyczącej określenia wysokości sumy, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania jednorazowo na kwotę 2.000.000 zł (§ 6) polegające na dopuszczeniu możliwości zaciągania zobowiązań do sfinansowania w 2007 roku wyższych niż plan wydatków ujęty w budżecie Związku (467.944 zł), co stanowi naruszenie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich;

·                    w części dotyczącej nieprecyzyjnego (z uwagi na zbyt szeroki charakter) upoważnienia (w § 5 pkt 2 uchwały) Zarządu Związku do „zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich w zakresie wydatków związanych z wykonywaniem zadań Związku oraz zaciągania z tego tytułu zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości 4.000.000 zł”, co jest niezgodne z dopuszczalnym zakresem upoważnienia dla zarządu odnośnie zaciągania zobowiązań, określonym w art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz narusza art. 35 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.