Na XXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 października 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XII/277/19  Rady Miasta Katowice z dnia  26 września 2019 r. w sprawie współprowadzenia oraz współfinansowania instytucji kultury pn. Panteon Górnośląski w Katowicach,

- uchwała Nr XIX/147/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  30 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 - 2030,

- uchwała Nr XV/98/2019  Rady Miejskiej Będzina z dnia  26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 - 2028,

- zarządzenie Nr 0050.303.2019  Prezydenta Miasta Będzina z dnia  30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 - 2028,

- uchwała Nr XI/119/2019  Rady Miasta Radzionków z dnia  26 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu miasta Radzionków oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi,

- uchwała Nr 253/ZP/VI/19 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia  19 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu,

- zarządzenie Nr BOB.0050.127.2019.SK Burmistrza Miasta Żywiec z dnia  26 września 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Miasta Żywca na 2019 rok,

- uchwała Nr XIV.85.2019  Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  30 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ślemień,

- uchwała Nr 190/XIV/2019  Rady Miasta Rybnika z dnia  26 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr IX/74/19  Rady Gminy Kozy z dnia  8 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

-uchwała Nr VII/43/2019  Rady Gminy Przyrów z dnia  30 września 2019 r. w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat budżetu,

- uchwała Nr X.165.2019  Rady Gminy Ożarowice z dnia  30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2019-2032.