Uchwała Nr 356/XXIV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 24 września 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr 136/X/19  Rady Miasta Żory z dnia  29 sierpnia 2019  r.  w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019-2031

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 136/X/19 Rady Miasta Żory z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019-2031, z powodu istotnego naruszenia art. 72 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm.)  oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767) poprzez niewliczenie do kwoty długu zobowiązań finansowych wynikających z umów wsparcia zawartych w dniach 6 maja 2016 roku i 7 kwietnia 2016 roku, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki i kredytu, co w konsekwencji powoduje brak zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie kwoty długu Miasta Żory.