Uchwała Nr 360/XXV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 1 października 2019  r.

 

w sprawie uchwały Nr  XVIII/134/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  29 sierpnia 2019  r.  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019-2030

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVIII/134/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  29 sierpnia 2019  r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019-2030 z powodu:

- braku spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planowanych wydatków bieżących oraz braku objaśnień przyjętych wartości, czym w sposób istotny naruszono art. 226 ust. 1  w związku z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),

- braku spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej poprzez ujęcie spłat zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych w nieprawidłowej wysokości , czym w sposób istotny naruszono art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 361/XXV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 1 października 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr XII/118/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 sierpnia 2019r.  w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/118/2019  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia  27 sierpnia 2019  r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów w części obejmującej § 5 uchwały, w zakresie słów : "i wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r." z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) polegającego na nieuzasadnionym określeniu daty wejścia w życie uchwały przed upływem 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.