Uchwała Nr 5/II/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 stycznia 2008 roku

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Bytomia Nr 399 z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Bytomia na 2007 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Bytomia Nr 399 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Bytomia na 2007 rok, z powodu dokonania zmian planu wydatków w układzie wykonawczym budżetu miasta (§ 2 Zarządzenia), w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność i rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez przeniesienie kwoty 5.806 zł pomiędzy tymi rozdziałami w sytuacji gdy wcześniejsza zmiana planu wydatków budżetu (§ 1 Zarządzenia) dokonana w dziale 750 – Administracja publiczna dotyczyła jedynie rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie w grupie wydatków bieżących zwiększono podgrupę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 36.473 zł.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez niezgodność układu wykonawczego wydatków z dokonaną wcześniej zmianą planu wydatków budżetu.

 

Uchwała Nr 6/II/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Świerklany Nr XIV/101/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007.


Stwierdza się istotne naruszenie prawa w § 4 uchwały Rady Gminy Świerklany Nr XIV/101/07 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007 – polegające na rozdysponowaniu przez Radę Gminy rezerwy budżetowej w kwocie 9.200 zł, co pozostaje w kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w myśl art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 7/II/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Ożarowice Nr 111/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Ożarowice Nr 111/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok polegające na dokonaniu zmiany w układzie wykonawczym wydatków, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, bez poprzedzenia jej zmianą budżetu.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 186 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 184 ust. 1, pkt 2, lit a, tiret pierwszy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez ustalenie układu wykonawczego bez uprzednio dokonanej zmiany budżetu w szczegółowości do grupy wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach wydatków bieżących.

 

Uchwała Nr 8/II/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Radzionków Nr 359/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków oraz w układzie wykonawczym budżetu miasta Radzionków na 2007 r.


Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Radzionków Nr 359/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków oraz układzie wykonawczym budżetu miasta Radzionków na 2007 rok polegające na dokonaniu zmiany w układzie wykonawczym wydatków, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, bez poprzedzenia jej zmianą budżetu.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 186 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 188 ust. 1 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 2 lit a, tiret trzeci ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez ustalenie układu wykonawczego bez uprzednio dokonanej zmiany budżetu w szczegółowości do grupy wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w ramach wydatków bieżących