Uchwała Nr 9/III/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 stycznia 2008 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XVIII/79/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na 2008 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Wojkowice Nr XVIII/79/2007 Rady Miasta Wojkowice z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na 2008 rok w części dotyczącej dochodów, do których nie zastosowano podziału na dochody bieżące i majątkowe, czym naruszono art. 165a ust. 1, 3, i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w części dotyczącej wydatków wskutek nieprecyzyjnego upoważnienia udzielonego Burmistrzowi Miasta w § 12 uchwały do dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia między rozdziałami, czym naruszono art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz poprzez nieustanowienie rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, czym naruszono art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590).

 

Uchwała Nr 10/III/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Ślemień Nr 0151/89/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Ślemień.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Ślemień Nr 0151/89/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Ślemień polegające na zastosowaniu nieprawidłowej klasyfikacji w planie wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01016, którego nie zawiera rozporządzenia Ministra Finansów dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.) oraz braku podziału kwoty wydatków w dziale 600 na dwa rozdziały: 60016 i 60078.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów.

 

Uchwała Nr 11/III/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 189/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gliwickiego na 2007 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 189/2007 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gliwickiego na 2007 rok, z powodu dokonania w Załączniku nr 3 do tej Uchwały zmniejszenia wysokości przychodów o kwotę 1.502 zł. 

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 3 i art. 184 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez dokonanie zmiany wielkości przychodów budżetu, co należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego.

 

Uchwała Nr 12/III/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Krupski Młyn Nr 0152/106/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Nr 0152/106/07 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok, z powodu dokonania w załączniku nr 2 takich zmian w planie wydatków na 2007 rok, które spowodowały zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 100 zł i zwiększenie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 100 zł.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez dokonanie przeniesień wydatków pomiędzy działami czym przekroczono kompetencje organu wykonawczego do dokonywania zmian
w budżecie.

 

Uchwała Nr 13/III/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/222/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2007 r.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/222/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2007 r. polegające na dokonaniu zmiany w budżecie w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego bez wskazania grupy wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w ramach wydatków bieżących, czym naruszono przepisy art. 184 ust. 1 pkt 2 lit a, tiret trzeci w związku z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez niezachowanie ustawowej szczegółowości określenia wydatków budżetu.

 

Uchwała Nr 14/III/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Żory Nr 162/XVI/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2007 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Żory Nr 162/XVI/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2007 rok, polegające na nieprawidłowej klasyfikacji źródła przychodów budżetu w paragrafie 962 – Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zamiast w paragrafie 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Działaniem takim naruszono przepis § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację przychodu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

  

Uchwała Nr 15/III/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 96/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta oraz zmiany układu wykonawczego na rok 2007.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze Nr 96/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta oraz zmiany układu wykonawczym na rok 2007 polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z wpłatą na fundusz celowy Policji w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zamiast w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).