Uchwała Nr 16/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kamienica Polska Nr 78/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Kamienica Polska na 2008 r. .


Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Kamienica Polska Nr 78/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Kamienica Polska na 2008 r.:

w części dotyczącej uchwalenia dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 – Biblioteki – w kwocie 120.000 zł i w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – w kwocie 250.000 zł z podziałem na rodzaje wydatków, w tym określonych w paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatków wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały. Powyższym naruszono przepisy art. 27 ust 3 i 4  oraz art. 28 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm. ) w myśl których gmina jako organizator samorządowej instytucji kultury ustala jedynie ogólną kwotę dotacji z budżetu, wiążącą przy zatwierdzaniu planu działalności instytucji kultury przez jej dyrektora. W planie tym nie występują wydatki, lecz koszty nie podlegające klasyfikacji budżetowej, w części dotyczącej zaklasyfikowania wydatków w kwocie 157.599 zł na przebudowę drogi powiatowej w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zamiast w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, co jest niezgodne z przeznaczeniem uchwalonej kwoty wydatków i nie odpowiada klasyfikacji określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 17/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Kamienica Polska Nr 38/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy Kamienica Polska.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Kamienica Polska Nr 38/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy Kamienica Polska z powodu zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych o kwotę 700 zł z tytułu wpływów z usług klasyfikowanych w dziale 800 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, co jest niezgodne z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), w myśl których plany dochodów własnych jednostek budżetowych określa w uchwale budżetowej Rada Gminy a przepisy art. 188 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy nie przewidują upoważnień dla organu wykonawczego do zwiększania tych planów.

 

Uchwała Nr 18/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 108/XIII/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 108/XIII/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok:

1. w części dotyczącej § 9 uchwały Rady Gminy – z powodu upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia długu oraz spłat zobowiązań jednostki w wysokości 7.000.000 zł (łącznie), bez wskazania kwoty ani zadań (potrzeb) których dług oraz spłata zobowiązań miałyby dotyczyć, co stanowi istotne naruszenie przepisów art. 184 ust. 1 pkt 10 i art. 184 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w myśl których upoważnienie dla Wójta Gminy może dotyczyć zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego;

2. w części dotyczącej ustalenia dotacji dla zakładu budżetowego w kwocie 250.000 zł zaklasyfikowanej w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”- bez określenia rodzaju i zakresu tej dotacji, co było istotnym naruszeniem art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1 pkt 11 i 12 w związku z art. 24 ust 4 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, z których wynika, że zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową lub celową na inwestycje, bądź podmiotową, o ile tak stanowią odrębne przepisy a zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych określa się w uchwale budżetowej;

3. w części dotyczącej uchwalenia w § 10 uchwały Rady Gminy Poczesna wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 12.839.000 zł na 2008 r., z czego wydatki na kwotę 7.217.000 zł nie zostały ujęte w wydatkach budżetu na 2008 r., określonych w załączniku nr 4 do uchwały, co stanowi istotne naruszenie przepisów art. 165 ust. 1 i 2 art. 166 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 184 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, z których wynika, że wydatki ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych w kwocie przypadającej na dany rok budżetowy ujmuje się w wydatkach budżetu na dany rok a wydatki te określa się w uchwale budżetowej.

 

Uchwała Nr 19/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XIX/187/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2008.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XIX/187/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2008 z powodu:

1) nieokreślenia wysokości poszczególnych źródeł dochodów własnych powiatu, czym naruszono art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez niezachowanie ustawowej szczegółowości ustalenia w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego prognozowanych dochodów,

2) zaliczenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł do dochodów majątkowych, czym naruszono art. 165a ust. 3 i 4 ww. ustawy o finansach publicznych poprzez poszerzenie katalogu ustawowo określonych źródeł dochodów majątkowych,

3) ustalenie w załączniku Nr 10 do uchwały kwoty planowanych wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego  na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji
w 2008 r. w dziale 600, rozdziale 60014 w wysokości wyższej niż wysokość zaplanowanych wydatków majątkowych w tym samym dziale i rozdziale w załączniku Nr 7 do uchwały, czym  naruszono art. 184 ust. 1 pkt 2  lit.b ustawy o finansach publicznych poprzez ustalenie niespójnych ze sobą wysokości planu wydatków budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne a tym samym nieokreślenie wydatków majątkowych.

 

Uchwała Nr 20/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr XV/129/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2008 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Kochanowice Nr XV/129/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Kochanowice polegające na zaniechaniu:

- wskazania w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej dotyczącym wieloletnich programów inwestycyjnych okresu realizacji inwestycji, czym w sposób istotny naruszono przepis art. 166 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zgodnie z którym wieloletni program inwestycyjny zawiera okres realizacji inwestycji,

- ujęcia w wydatkach budżetu na 2008 wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Kochanowice. Dokumentacja i wykonawstwo” – tj. zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, czym w sposób istotny naruszono przepisy art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, z których wynika, że wydatki ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych w kwocie przypadającej na dany rok budżetowy ujmuje się w wydatkach budżetu na dany rok a wydatki te określa się w uchwale budżetowej,

- dokonania podziału wydatków na bieżące i majątkowe w rozdziałach 75702, 75818, 85213 i 85415 klasyfikacji budżetowej, czym w sposób istotny naruszono przepisy art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym wydatki budżetu określa się w uchwale budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

 

Uchwała Nr 21/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kruszyna Nr X/58/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2008.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Kruszyna Nr X/58/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kruszyna na rok 2008 z powodu:

1. uchwalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik Nr 3/A do uchwały, które w części dotyczącej 2008 roku nie zostały ujęte w wydatkach budżetowych w kwocie 4.785.450 zł, co stanowi istotne naruszenie przepisu art. 166 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 184 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w myśl których wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi ujmuje się w wydatkach budżetu uchwalonego na dany rok w formie uchwały budżetowej;

2. uchwalenia planu zadań inwestycyjnych w 2008 roku stanowiącego załącznik Nr 3/B do uchwały, nieujętych w wydatkach budżetowych w kwocie 4.879.450 zł, co stanowi istotne naruszenie przepisów art. 165 ust. 1 i 2 w związku z art. 165a ust. 2 i 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w myśl których wydatki inwestycyjne ujmuje się w ogólnej kwocie wydatków budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej.

  

Uchwała Nr 22/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr X/86/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Węgierska Górka na rok 2008.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr X/86/2007 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Węgierska Górka na rok 2008 polegające na określeniu w wieloletnim programie inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy, i w planie zadań realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2008 roku i lata następne, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy wydatków na 2008 rok w wysokości nieodpowiadającej planowanym wydatkom majątkowym budżetu, określonym w załączniku nr 2 i nr 3a do Uchwały.

Powyższa niezgodność stanowi istotne naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 5 i 6 w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 23/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Ślemieniu Nr XIII/99/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Ślemieniu Nr XIII/99/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 polegające na nieokreśleniu przeznaczenia części rezerw celowych zaplanowanych w budżecie w kwocie łącznej 67.012 zł, czym naruszono art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 24/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Ślemieniu Nr XIII/100/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w § 2 uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie, polegające na rozdysponowaniu przez organ stanowiący kwoty rezerw ogólnej i celowej w wysokości łącznej 8.284 zł, czym naruszono art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którymi rezerwami budżetu gminy dysponuje organ wykonawczy gminy,

 

Uchwała Nr 25/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Ożarowice Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok.


Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/143/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok, polegające na nieprawidłowej klasyfikacji:

- źródła przychodów budżetu w postaci pożyczki z WFOŚiGW, w paragrafie 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym zamiast w paragrafie 952  – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

- rozchodu budżetu z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w paragrafie 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zamiast w paragrafie 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Działaniem takim naruszono przepisy § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację przychodu i rozchodu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr 26/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XX/214/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok.


Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok, polegające na:

1) nieprawidłowej klasyfikacji potencjalnych do poniesienia w 2008 roku wydatków wynikających z udzielonych przez miasto Tarnowskie Góry poręczeń, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zamiast w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, czym naruszono przepis § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację potencjalnych wydatków wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń;

2) ujęciu w załączniku Nr 3 „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 2008-

 

Uchwała Nr  27/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Tworogu Nr XX/194/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XX/194/2007 Rady Gminy w Tworogu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 polegające na dokonaniu zmiany w budżecie w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego bez wskazania grupy wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w ramach wydatków bieżących, czym naruszono przepis art. 184 ust. 1 pkt 2 lit a, tiret trzeci ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez nieokreślenie grupy wydatków w ramach wydatków bieżących.

 

Uchwała Nr 28/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XV/93/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.


Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/93/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 polegające na nieprawidłowej klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty produktowej w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zamiast w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 29/IV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 151/146/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Nr 151/146/07 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007 r. polegające na nieprawidłowej klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty produktowej w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zamiast w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).