Uchwała Nr 39/VI/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2008 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Świerklańcu Nr XX/188/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świerklaniec na 2008 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Świerklaniec Nr XX/188/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerklaniec na 2008 rok z powodu przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w załączniku nr 10), czym naruszono art. 35 ust. 2 w związku z art. 186 ust. 4 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) poprzez przeznaczenie środków GFOŚiGW nie na cele służące ochronie środowiska a na wydatki, które powinny być finansowane bezpośrednio z budżetu gminy.

 

Uchwała Nr 40/VI/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XX/190/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji oraz zabezpieczenia środków na wkład własny projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pośrednik i Doradca Twoim Partnerem”.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XX/190/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji oraz zabezpieczenia środków na wkład własny projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pośrednik i Doradca Twoim Partnerem” z powodu istotnego naruszenia art. 184 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez nieujęcie tego programu w załączniku nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XIX/187/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2008.

 

Uchwała Nr 41/VI/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach Nr 4/V/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2008.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach Nr 4/V/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2008 z powodu braku wskazania przeznaczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami w budżecie Związku na 2008 rok, czym naruszono art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).