Na XXX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 listopada 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 125/50/1/2019 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie,

- zarządzenie Nr 531/2019  Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania podziału rezerw oraz zmiany planu wydatków w budżecie miasta na 2019 r.,

- uchwała Nr XVI/185/2019  Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 23 października 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Czeladź,

- uchwała Nr XI/106/2019  Rady Gminy Porąbka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji i realizacji budowy przyłączy kanalizacyjnych do budynków znajdujących się w zlewni kanalizacji sanitarnej budowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka - sołectwo Bujaków",

- uchwała Nr XII/224/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej,

- uchwała Nr XI/106/2019  Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

- uchwała Nr XI/107/2019  Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr 299/XVIII/2019  Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 220/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec,

- uchwała Nr IX/102/2019  Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- uchwała Nr IX/103/2019  Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych na 2020 rok

- uchwała Nr IX/105/2019  Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 rok,

- uchwała Nr XV/113/2019  Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XV/114/2019  Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr VIII/50/2019  Rady Gminy Przyrów z dnia  24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.