Na XXXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 grudnia 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIII/229/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa,

- uchwała Nr PR.0007.215.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Ruda Śląska w grupach seniorskich w dyscyplinach sportowych w konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych,

- uchwała Nr XV/130/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których nie mieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty za pojemnik,

- uchwała Nr XV/134/19  Rady Gminy Lipowa z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Świnna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świnna,

- uchwała Nr XII/104/2019  Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad dotacji celowej w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Wilkowice na lata 2019-2023",

- uchwała Nr XI/153/2019  Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku,

- uchwała Nr XI/154/2019  Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- uchwała Nr XI/155/2019  Rady Miasta Wisły z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XI/156/2019  Rady Miasta Wisły z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.