Na XXXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 grudnia 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XII/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Czerwionka-Leszczyny na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs,

- uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2020 rok,

- uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego,

- uchwała Nr XIII/87/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/10 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów zm. Uchwałą Nr XXIV/145/12 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 września 2012 roku,

- uchwała Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

- zarządzenie Nr 0050.136.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów,

- uchwała Nr 11.85.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych na rok 2020,

- uchwała Nr 11.87.2019  Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2020,

- uchwała Nr 11.91.2019  Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,

- uchwała Nr 11.92.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2030,

- uchwała Nr 11.93.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.