Uchwała Nr 450/XXXI/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr PR.0007.215.2019  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia  29 października 2019  r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Ruda Śląska w grupach seniorskich w dyscyplinach sportowych w konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr PR.0007.215.2019  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia  29 października 2019  r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Ruda Śląska w grupach seniorskich w dyscyplinach sportowych w konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych  z powodu istotnego naruszenia art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) oraz art. 43 i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) poprzez:

- ograniczenie kręgu podmiotów (klubów sportowych) mogących ubiegać się o przyznanie dotacji, polegającego na ustaleniu warunku minimum 3-letniej działalności klubu sportowego na terenie miasta,

- przekroczenie uprawnień ustawowych w zakresie określenia wysokości dotacji dla poszczególnych dyscyplin sportowych,

- brak określenia sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywanego zadania.

 

Uchwała Nr 453/XXXI/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr 91(XII)19 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 91(XII)19 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2019  r. zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).