Na I posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 stycznia 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XI/191/2019  Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia  19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,

- uchwała Nr XVIII/171/2019  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia  17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XVI/147/2019  Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia  19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XVIII/213/2019  Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia  16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2020,

- uchwała Nr XVI/119/2019  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,

- uchwała Nr XI/117/2019  Rady Gminy Łodygowice z dnia  12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łodygowice nr IV/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

- uchwała Nr XIV/126/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia  18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.