Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 stycznia 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIV/146/2019  Rady Miasta Radzionków z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020 - 2029,

- uchwała Nr XXIII/180/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XXIII/190/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 - 2030,

- uchwała Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok,

- uchwała Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2020,

- uchwała Nr XIII/133/19  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XV/276/19  Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

- uchwała Nr XV/277/19  Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XV/265/19  Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048,

- uchwała Nr XIII.99.2019  Rady Gminy Kornowac z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego,

- uchwała Nr S.0007.107.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

- uchwała Nr S.0007.108.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli  nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku stanowiących Rodzinne Ogrody Działkowe,

- uchwała Nr S.0007.109.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XIV/103/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji,

- uchwała Nr XX/134/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu na  rok 2020,

- uchwała Nr XX/189/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2019 r.,

- uchwała Nr 106/XVII/2019 Rady Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok,

- uchwała Nr 107/XVII/2019 Rady Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030,

- uchwała Nr VIII/98/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Olsztyn poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa,

- uchwała Nr 177/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec.