Na III posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 stycznia 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 14.154.2019  Rady Miasta Rydułtowy z dnia  19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- uchwała Nr 14.155.2019  Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rydułtowy, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- uchwała Nr XVII.99.2019  Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XII/66/2019  Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,

- uchwała Nr XIV/207/19  Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Jasienica,

- uchwała Nr 95/XI/2019  Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l oraz ustalenie stawki za worek o pojemności 80l, 120l,

- uchwała Nr XIII.199.2019  Rady Gminy Ożarowice z dnia  19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice,

- uchwała Nr XXIII/339/20  Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia  3 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia,

- uchwała Nr XVII/138/19  Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2020 rok,

- uchwała Nr XVII/139/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020 - 2032,

- uchwała Nr 155/65/1/2019  Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia  31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie,

- uchwała Nr XIV/106/2019  Rady Gminy Tworóg z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2019,

- uchwała Nr XV/76/2019  Rady Gminy Milówka z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka,

- uchwała Nr XV/77/2019  Rady Gminy Milówka z dnia  30 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na rok 2020,

- uchwała Nr XVII/105/2019  Rady Gminy Rajcza z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania publicznego,

- uchwała Nr 112/XIV/2019  Rady Gminy Miedźno z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty,

- uchwała Nr XX/111/19  Rady Miasta Myszków z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020 - 2032,

- uchwała Nr XX/112/19 Rady Miasta Myszków z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2020.