Uchwała Nr 480/XXXII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr XIV/69/2019  Rady Gminy Milówka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/69/2019  Rady Gminy Milówka z dnia 29 listopada 2019  r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).