Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 lutego 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XVII/138/19  Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2020 rok,

- uchwała Nr XVII/139/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020 - 2032,

- uchwała Nr XV/121/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia  8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XV/122/2020  Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia  8 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenie rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- zarządzenie Nr 4/WBU/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia  2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020 - 2048.