Na V posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 lutego 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIII.200.2019  Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy,

- uchwała Nr 130/XX/20  Rady Gminy Świerklany z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

- uchwała Nr 146/XVI/2020  Rady Gminy Konopiska z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XVII/157/2020  Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia  29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- uchwała Nr XXIV/192/20  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok,

- zarządzenie Nr 31/2020  Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie miasta na 2020 rok,

- zarządzenie Nr 52/2020  Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie miasta na 2020 rok,

- zarządzenie Nr 55/2020  Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania podziału rezerw w budżecie miasta na 2020 r.