Na VI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 lutego 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIX/242/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XVII.154.2020 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XIV.102.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych,

- uchwała Nr XIV.104.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XV/325/2020 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia  28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.