Na VIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 marca 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 330/XIX/2020  Rady Miasta Rybnika z dnia  20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr 121/XIX/2020  Rady Gminy Popów z dnia  27 lutego 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

- uchwała Nr XVII/86/2020 Rady Gminy Milówka z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XV/76/2019 z 30.12.2019 r. dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.