Na X posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 maja 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XVIII/342/20  Rady Miasta Zabrze z dnia  16 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały XXIV/318/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze,

- uchwała Nr 254/XVII/20 Rady Miasta Żory z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

- uchwała Nr 255/XVII/20  Rady Miasta Żory z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr XX/237/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- uchwała Nr XX/239/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.