Uchwała Nr 42/VIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 marca 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich Nr XII/150/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/150/2008 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu z powodu istotnego naruszenia art. 175 ust. 1 w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez nieokreślenie w sposób wyraźny wysokości udzielanej pomocy finansowej.

 

Uchwała Nr 43/VIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 marca 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich Nr XII/153/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XII/153/2008 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok z powodu:

- zwiększenia wydatków budżetu roku 2008 i wskazania jako źródła pokrycia tych wydatków nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 440.000 zł w sytuacji, gdy faktyczna wysokość nadwyżki z lat ubiegłych będąca w dyspozycji Gminy jest niższa od tej kwoty, czym naruszono art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez wskazanie takiego źródła pokrycia deficytu, które faktycznie w sytuacji finansowej Gminy Pietrowice Wielkie nie występuje;

- braku podziału wprowadzanych do budżetu źródeł dochodów na dochody bieżące i majątkowe, czym naruszono art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez pominięcie ustawowego obowiązku podziału w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego prognozowanych dochodów na bieżące i majątkowe.

 

Uchwała Nr 44/VIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 marca 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Nędza Nr XVII/129/08 z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Nędza Nr XVII/129/08 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego naruszenia prawa polegającego na dokonaniu zmian w budżecie gminy w wyniku inicjatywy Klubu Radnych „Razem dla wszystkich”, co narusza w sposób istotny art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), gdyż zgodnie z ww. przepisami inicjatywa w sprawie zmian w budżecie gminy należy do wyłącznej kompetencji wójta gminy.