Na XI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 maja 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIII/307/2020  Rady Miasta Knurów z dnia  17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników będących przedsiębiorcami, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne związane ze skutkami epidemii COVID-19, w zakresie gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- uchwała Nr XXIII/308/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne związane ze skutkami epidemii COVID-19,

- uchwała Nr XXVI/216/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XVI.116.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kornowac środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2021,

- uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej,

- uchwała Nr XVI/127/2020Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.