Na XII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 maja 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIX/347/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,

- uchwała Nr XIX/348/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,

- uchwała Nr XIX/161/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XIX/99/2020 Rady Gminy Milówka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr XIX/100/2020 Rady Gminy Milówka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2020 r.,

- uchwała Nr XIX/101/2020 Rady Gminy Milówka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

- uchwała Nr XVI/138/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XVI/139/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XXIV/149/20 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020 - 2032,

- uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020,

- uchwała Nr XVI/340/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności,

- uchwała Nr XVI/344/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr BR.0007.19.130.2020 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

- zarządzenie Nr 99.BU.FB.2020 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwiększenia limitu zobowiązań na 2020 r.,

- uchwała Nr XVII/246/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Miasta Racibórz,

- uchwała Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej.