Na XV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 czerwca 2020 r. badane będą następujące uchwały w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXVII/233/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności",

- uchwała Nr XXV/240/2020 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec.

- uchwała Nr 134/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

- uchwała Nr 139/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- uchwała Nr 142/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

- uchwała Nr 92/XV/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr 97/XV/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych w miejscowości Rudnik Wielki,

- uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020.