Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 lipca2020 r. badane będą następujące uchwały w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,

- uchwała Nr XVII/157/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

- uchwala Nr XXIII/185/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- uchwała Nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XXV/237/2020 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec".