Na XVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 lipca 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XX.185.2020 Rady Miasta Wojkowice z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr PR.0007.70.2020  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

- zarządzenie Nr 0050.67.2020 Wójta Gminy Ślemień z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020,

- zarządzenie Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Ślemień z dnia 30 czerwca 2020 r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020, oraz zmian w uchwale budżetowej,

- uchwała Nr 176/XXXII/20 Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie dofinansowania wydania książki pt.: Historia wsi Żuraw,

- uchwała Nr XVII/137/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności i powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawek opłat za pojemnik,

- uchwała Nr XVII/139/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XVIII/167/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Porąbka,

- uchwała Nr XV/160/20 Rady Gminy Brenna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.