Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 września 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIV/85/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) i realizacji zadania w ramach Projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu" nr WND-RPSL.04.03.04-24-0435/18-004, realizowanego w ramach Działania 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.