Na XXX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 grudnia2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXVII/234/20  Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- uchwała NrXXIX/275/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bobrowniki przez inne niż Gmina Bobrowniki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr XXVIII/192/20 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XXII/166/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

- uchwała Nr XXII/167/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy,

- uchwała Nr XXII/168/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- uchwała Nr XXIX/182/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty targowej,

- uchwała Nr 495.XXXVI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XXV/132/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Chełm Śląski,

- uchwała Nr XXI/203/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

- uchwała Nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku,

- uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.