Na I posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 stycznia 2021 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXI.370.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok,

- uchwała Nr 496.XXXVI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 202 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XXIII/157/20 Rady Gminy Świnna z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XXIII/159/20 Rady Gminy Świnna z dnia 10 grudnia 202 r. w sprawie rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

- uchwała Nr XXIII/161/20 Rady Gminy Świnna z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska Białej,

- uchwała Nr XXVI/638/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2021 rok

- uchwała Nr XXIV/335/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/510/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr XXV/344/2020  Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła,

- uchwała Nr XXV/345/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2020,

- uchwała Nr XXV/349/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji spółdzielni socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie na rok 2021,

- zarządzenie Nr Fn.301.19.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła.