Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 stycznia 2021 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXIII/288/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Świętochłowice,

- uchwała Nr XXIII/219/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020,

- uchwała Nr XXVI.215.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020,

- uchwała Nr XXVII/367/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- uchwała Nr BR.0007.XXIII.154.2020 Rady Gminy Jejkowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice,

- uchwała Nr XXIII/194/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XXIV/338/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- uchwała Nr XXIII/227/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XXV/179/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021.