Uchwała Nr 52/X/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

dotycząca: uchwały nr 209/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok

 

            Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale nr 209/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok, polegające naruszeniu art. 20 ust. 1a oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), poprzez niedochowanie przy podejmowaniu uchwały procedur, określonych w § 73 statutu Rady Miasta przyjętego uchwałą Rady Miasta nr 206/2003 z 9 października 2003 roku, dotyczących podejmowania decyzji przez organy gminy – w wyniku niepoddania pod głosowanie wniosku o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

 

Uchwała Nr 54/X/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

                                               z dnia 24 kwietnia 2008 roku

 

dotycząca: ustalenia budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na 2008 rok.

 

            Ustala się budżet Gminy Dąbrowa Zielona na 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.