Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 lutego 2021 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXII/248/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Miasteczko Śląskie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych polegającej na zakupie i montażu węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci cieplnej w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie,

- uchwała Nr XXVIII/213/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

- zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Wilkowicez dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020-2029.