Na VI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 11 marca 2021 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXVIII/325/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Świętochłowice,

- uchwała Nr XIX/227/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr RG.0007.236.2021 Rady Gminy Lyski z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2021 rok,

- uchwała Nr RG.0007.237.2021 Rady Gminy Lyski z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2021 – 2035,

- uchwała Nr XXVIII/139/2021 Rady Gminy Milówka z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

- uchwała Nr 0007.XIX.209.2021 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XXIV/236/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lutego 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.