Na VIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 marca 2021 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXIX/347/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych,

- uchwała Nr PR.0007.10.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia  25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 – 2041,

- uchwała Nr PR.0007.11.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021,

- uchwała Nr PR.0007.12.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia  25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021,

- uchwała Nr XXII/236/2021 Rady Gminy Wielowieś z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2021,

- uchwała Nr XXVIII/210/2021 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie opłaty targowej,

- Nr XXX.185.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwała Nr XXX.187.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok,

- uchwała Nr XXX.188.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień,

- uchwała Nr XXVII/386/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca  Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła,

- uchwała Nr XXVII/387/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2021,

- uchwała Nr XXVII/395/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Miasta Wisła,

- zarządzenie Nr Fn.301.2.2021 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła.