Uchwała Nr 66/XV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 czerwca 2008 roku

dotycząca: uchwały Nr XXI/155/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie warunkowego zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie gminy na rok 2008

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXI/155/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie warunkowego zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie gminy na rok 2008, z powodu istotnego naruszenia:

-         art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), poprzez wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej warunkowej będącej jedynie ekspektatywą (oczekiwaniem prawnym) a nie zobowiązaniem określonym w powyższym przepisie,

-         art. 31 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczone na finansowanie imiennie  wymienionych wydatków, chyba że ustawa stanowi inaczej,

-         art 36 ust.1 w związku z  art.184 ust.1 pkt 5 i pkt 10 lit. a ustawy z dnia 30 listopada 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez nieujęcie powyższego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym.