Uchwała Nr 73/XVII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lipca 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XXI/125/08 z dnia 21 czerwca 2008 r. w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązania – zawarcie ugody sądowej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia za roboty budowlane.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XXI/125/08 z dnia 21 czerwca 2008 r. w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązania – zawarcia ugody sądowej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia za roboty budowlane, z powodu istotnego naruszenia prawa art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez udzielenie zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązania – zawarcie ugody sądowej waloryzującej wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego Tropikalna Wyspa – etap I wynikających z umowy nr SEK 0815/229/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. do kwoty 2.500.000 zł, przez Wójta Gminy Marklowice w sytuacji, gdy przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy o samorządzie gminnym nie daje Radzie Gminy takich kompetencji.

 

Uchwała Nr 74/XVII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lipca 2008 roku

 

dotycząca: Rady Gminy w Milówce Nr XXI/171/2008 z dnia 27 czerwca 2008 rok w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ORLIK 2012-Boisko w każdej gminie” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej w Milówce.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Milówce Nr XXI/171/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ORLIK 2012 – Boisko w każdej Gminie” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej w Milówce z powodu istotnych naruszeń prawa polegających na:

1) udzieleniu z budżetu Gminy Milówka pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ORLIK 2012 – Boisko w każdej Gminie” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej w Milówce w formie dotacji celowej: w roku 2008 w wysokości 80.000 zł i w roku 2009 w wysokości 450.000 zł, której nie zaplanowano w budżecie gminy, czym naruszono art. 175 ust. 1 w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

2) naruszeniu przez radę gminy wyłącznej kompetencji wójta gminy do przygotowywania projektu uchwały budżetowej jak i inicjatywy w sprawie zmian tej uchwały poprzez zobligowanie wójta gminy do wprowadzenia dotacji celowej, przeznaczonej na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego, do budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 80.000 zł, jak i do jej zaplanowania w projekcie budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 450.000 zł, czym naruszono art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).