Na XX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 sierpnia 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXVIII/596/08 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,