Uchwała Nr 75/XVIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 lipca 2008 roku

dotycząca: zarządzenia nr BA/2/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta Chorzów na 2008 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr BA/2/08 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta Chorzów na 2008 rok w części dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 260.000 zł  z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – Rezerwy do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność § 4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na : remont przejścia przez cmentarz w Parafii św. Barbary w kwocie 160.000 zł, oświetlenie elewacji kościoła w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w kwocie 40.000 zł i oświetlenie kościoła w Parafii św. Barbary w kwocie 60.000 zł, z powodu istotnego naruszenia art. 35 ust. 2 i art.167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295), polegającego na zaplanowaniu w budżecie wydatków niezwiązanych z realizacją zadań własnych gminy.

 

Uchwała Nr 76/XVIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  31 lipca  2008 roku

 

dotycząca:  uchwały Nr XVI/175/2008 Rady Gminy  Pietrowice Wielkie  z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr XVI/175/2008  Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis z powodu  istotnego naruszenia prawa  polegającego na zaniechaniu uprzedniego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 77/XVIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 lipca 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Świerklany Nr XXI/135/08 z dnia 24 czerwca 2008 r.w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Świerklany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.


Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Świerklany  Nr XXI/135/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Świerklany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, z powodu istotnego naruszenia art. 35 ust. 1 i art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez przystąpienie do programu bez uprzedniego ujęcia tego zadania w budżecie.

 

Uchwała Nr 80/XVIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 lipca 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr XXIII/209/08/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Milówka na realizację zadania inwestycyjnego  pn. „ Budowa basenu przy Gimnazjum w Milówce”.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr XXIIII/209/08 z dnia  30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Milówka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przy Gimnazjum w Milówce”, z powodu naruszenia przez Radę Powiatu wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu do przygotowania uchwały budżetowej jak i inicjatywy w sprawie zmian tej uchwały oraz zasady roczności budżetu, poprzez zobligowanie Zarządu Powiatu do zaplanowania dotacji celowej   przeznaczonej na pomoc finansową dla Gminy Milówka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przy Gimnazjum w Milówce” w projektach budżetów Powiatu:

- na rok 2009 w wysokości 100.000zł.,

- na rok 2010 w wysokości 100.000 zł,

 -na rok 2011 w wysokości 100.000 zł,

czym naruszono art. 179 i art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz  art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).