Uchwała Nr 88/XXV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 listopada 2008 roku

dotycząca: uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XXIX/283/2008 z dnia
30 września 2008 roku w sprawie podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIX/283/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z powodu naruszenia art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez przeznaczenie kwoty kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, który został już pokryty wcześniej zaciągniętym kredytem.

 

Uchwała Nr 89/XXV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 listopada 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Nr XCII/41/2008 z dnia 16 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy ze Spółką Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie na świadczenie usług transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Nr XCII/41/2008 z dnia 16 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy ze Spółką Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie na świadczenie usług transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej w całości, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wskazaniu wykonawcy świadczącego wykonywanie usługi transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej przez Zgromadzenie Związku, podczas gdy zgodnie z przepisami art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) stosowanymi na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym czynność ta należy do kompetencji organu wykonawczego.