Uchwała Nr  4/II/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Milówka Nr XXVI/198/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2009.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w Uchwale Rady Gminy Milówka Nr XXVI/198/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok poprzez zaklasyfikowanie wydatków na poręczenia w kwocie 224.335 zł ujętych w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu Gminy Milówka na 2009 rok” w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zamiast w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń. Działaniem tym naruszono treść art. 16 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz przepisy §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 200o r. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 5/II/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kornowac Nr XXV/136/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kornowac na rok 2009.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Kornowac Nr XXV/136/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kornowac na rok 2009 z powodu:

1) zaliczenia dochodów pochodzących z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży działek) do dochodów bieżących zamiast do dochodów majątkowych (załącznik Nr 1), czym naruszono art. 165a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

2) określenia w załączniku Nr 3 dla zadania „Działania inicjatywnych grup lokalnych 2009-

3) uchwalenia do bezpośredniej realizacji przez Gminę budowy chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich, tj. zadań, które nie należą do zadań gminy, czym naruszono art. 35 ust. 2 oraz art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 6/II/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXI/672/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXI/672/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2009 rok z powodu:

określenia w § 11 ust. 1 uchwały wysokości limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 442.000.000 zł, tj. w wysokości niższej niż suma  pożyczek i kredytów wynikających z:

-  finansowania planowanego deficytu budżetu Miasta,

-  spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,

- upoważnienia udzielonego Prezydentowi Miasta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Miasta,

czym naruszono art. 184 ust. 1 pkt 9 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

 

udzielenia w § 13 pkt 1 lit a i c uchwały upoważnienia do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa ujmowanych w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, w sytuacji gdy brak jest takiego załącznika do uchwały budżetowej czym naruszono art. 184 ust. 1 pkt 10 lit a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

 

Uchwała Nr  7/II/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22 stycznia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na 2009 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Wojkowice Nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na 2009 rok w części dotyczącej dochodów, w których nie wskazano dla źródeł dochodów działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, czym naruszono art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz w części dotyczącej określenia wysokości poszczególnych źródeł służących do pokrycia deficytu budżetowego, poprzez nieprecyzyjne określenie wysokości źródeł służących do sfinansowania deficytu czym naruszono art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

 

Uchwała Nr 8/II/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Godów Nr XXIV/233/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Godów Nr XXIV/233/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok z powodu ujęcia w pkt 10 załącznika nr 9 ,,Wieloletni Program Inwestycyjny” wydatków bieżących związanych z ,,Programem współpracy terytorialnej Polska-Czechy 2007- 2013”, czym naruszono art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym załącznik ten winien objąć wyłącznie wydatki inwestycyjne.


Uchwała Nr 9/II/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kamienica Polska Nr 142/XVII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2009 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w § 11 pkt 2 uchwały Rady Gminy Kamienica Polska Nr 142/XVII/2009 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2009 rok z powodu upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych - udzielonego niezgodnie z art. 184  ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) gdyż Rada Gminy nie określiła w swej uchwale limitu wydatków na programy i projekty wymienione w art. 166 ust. 1 cytowanej ustawy o finansach publicznych.