Uchwała Nr 21/IV/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lutego 2009 roku

dotycząca: Uchwały Nr XXXI/306/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr XXXI/306/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z powodu naruszenia art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez postanowienie o zaciągnięciu pożyczki, której kwota nie została zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 22/IV/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lutego 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXI/672/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXI/672/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok w części dotyczącej § 11 ust. 1 i § 13 pkt 1 lit a i c treści uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na:

1) określeniu w § 11 ust. 1 uchwały wysokości limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 442.000.000 zł, tj. w wysokości niższej niż suma  pożyczek i kredytów wynikających z:

-  finansowania planowanego deficytu budżetu Miasta,

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,

- upoważnienia udzielonego Prezydentowi Miasta do zaciągania pożyczek i kredytów  krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Miasta,

co narusza art. 184 ust. 1 pkt 9 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

2) udzieleniu w § 13 pkt 1 lit a i c uchwały upoważnienia do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na  wieloletnie programy i zadania inwestycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa ujmowanych w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, w sytuacji gdy brak jest takiego załącznika do uchwały budżetowej co narusza art. 184 ust. 1 pkt 10 lit a  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.