Uchwała Nr 24/V/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 marca 2009 roku

 

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXV/197/09 z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXV/197/09 z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w części dotyczącej § 4 od słów „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.” z powodu istotnego naruszenia art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449) poprzez nadanie uchwale wstecznej mocy obowiązywania.