Na XVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 lipca 2021 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIV.441.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”,

- uchwała Nr LIX/288/21 Rady Miasta Lędziny z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2021-2029,

- uchwała Nr XXXII/291/2021 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pietrowice Wielkie w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.",

- uchwała Nr XXXV/207/2021 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu finansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łękawica”,

- uchwała Nr XXVIII/276/2021Rady Gminy Jaworze z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze.