Uchwała Nr 34/X/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 maja 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXVII/232/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok, polegające na:

-       ustaleniu źródeł pokrycia planowanego deficytu na kwotę 13.374.600 zł, mimo że faktycznie deficyt wynosi 7.176.664 zł;

 

-       ustaleniu źródeł przychodów budżetu miasta w kwocie 17.070.988 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w kwocie 13.000.000 zł, podczas gdy do zrównoważenia budżetu miasta niezbędna jest kwota wynosząca 10.873.052 zł;

 

czym naruszono art. 168 ust. 1 i ust. 2, art. 184 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

 

-       ustaleniu limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.303.612 zł, mimo że deficyt wynosi 7.176.664 zł;

 

czym naruszono art. 184 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

 

-       ustaleniu limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i limitu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t., bez uwzględnienia zmiany planu wydatków dokonanych podczas sesji budżetowej, czym naruszono przepis art. 166 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.