Uchwała Nr  36/XII/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 czerwca 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXX/14/2009 Rady Gminy w Rędzinach z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Rędziny.

 

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Rędzinach Nr XXX/14/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku dotyczącej upoważnienia Wójta Gminy Rędziny do podpisania umowy na okres od 1.06.2009 r. do 30.06.2010 r. na wykonanie napraw i eksploatację punktów oświetleniowych na terenie Gminy Rędziny z Enion Energia Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, w wysokości brutto 90.000 zł, w tym: w roku 2009 – 45.000 zł, w roku 2010 – 45.000 zł, z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) poprzez naruszenie wyłącznej kompetencji wójta gminy:

- do wykonywania budżetu gminy oraz wyboru wykonawcy usługi na rzecz gminy,

- do zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy w uchwale budżetowej na mocy których podpisanie w/w umowy należało do właściwości Wójta Gminy Rędziny.