Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 lipca 2009 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- zarządzenia Wójta Gminy Kornowac Nr 0151/24/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2009,

- uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XXXIX/438/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na realizację inwestycji pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich”,

- uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XXXIX/439/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok,

- uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXIII/339/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.