Uchwała Nr 51/XVI/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lipca 2009 roku

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Kornowac Nr 0151/24/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

 

Stwierdza się  nieważność § 2 zarządzenia Wójta Gminy Kornowac  Nr 0151/24/2009  z dnia 25  czerwca 2009 r.  w sprawie zmiany  układu wykonawczego  budżetu na  rok 2009 z powodu istotnego naruszenia prawa poprzez zmianę układu wykonawczego polegającą na przeniesieniu planu wydatków:

- w dziale 801-Oświata i wychowanie z rozdz. 80101-Szkoły podstawowe, paragrafu 4270-Zakup usług remontowych, do rozdz. 80104-Przedszkola, paragrafu 4270-Zakup usług remontowych kwoty 7.000 zł,

- w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, paragrafu 3119-Świadczenia społeczne do rozdz. 85295-Pozostała działalność, paragrafu 3119-Świadczenia społeczne kwoty 1.080 zł,

bez wcześniejszej zmiany w budżecie, czym naruszono art. 184 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 56/XVI/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lipca 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXXIX/438/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na realizację inwestycji pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich”.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr XXXIX/438/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na realizację inwestycji pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich” z powodu istotnego naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez udzielenie poręczenia kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich do kwoty 57.000.000 zł w sytuacji gdy nie została określona w uchwale budżetowej łączna kwota poręczeń i gwarancji.

 

Uchwała Nr 57/XVI/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lipca 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXXIX/439/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta w 2009 roku.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIX/439/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta w 2009 roku z powodu dokonania w § 4 badanej uchwały takiej zmiany uchwały Nr XXXII/357/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok na mocy, której upoważniono Prezydenta Miasta do „udzielania poręczeń do kwoty 57.000.000 zł”.

Postanowieniem takim naruszono w sposób istotny art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), gdyż nie określono w uchwale budżetowej, przed udzieleniem tego upoważnienia, łącznej kwoty poręczeń i gwarancji.

 

Uchwała Nr 58/XVI/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lipca 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXXIII/339/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

 

Stwierdza się nieważność § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXXIII/339/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), poprzez postanowienie o ustalaniu dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż tych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – w przypadku braku na terenie Powiatu Raciborskiego szkół publicznych takiego samego typu i rodzaju – na podstawie kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej tego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu, mimo iż zgodnie z przepisem ustawowym podstawą ustalenia dotacji w takim przypadku są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.